Referater

Referat af møde d. 29. sept 2016 i Faxe

Tilstede: Ole Olsen NÆ, Alice Roholte Hansen HA, Leif Nielsen FA, Menna O. Poulsen FA, Bente Pedersen HY, Lisbeth Morell NÆ og Pia Nyborg Hansen HY. 

Referent Pia

Evaluering af sommerturnering 2016

* Oplevelsen er, at rangeringen af holdene var i orden.

* Hvad gør vi, hvis tilmeldingen er stor indendørs – ved mange tilmeldte hold, kan det forekomme, at der spilles kampe sent fredag og lørdag af-ten – skal noteres i indbydelsen i vinterturnering.

* Ved antal hold på 55, så skal overvejes reduktion i deltagelse i enkelt kategori. Resten af Sjælland Syd bestyrelsen inddrages i beslutningen, hvis der skal reduktioner.

Økonomi – regnskabsbalance

* Indestående på konto 22.344, 41 kr.

* Foresætte med madkuponer og samme deltagergebyr.

Vinterturnering

* Afholdes d. 3. – 5. februar 2017

o Indbydelser ud primo december 2016

o Deadline for tilmelding 27. december 2016

o Program ud medio januar 2017

* Fordeling af opgaver

o Bolde – ingen køb

o Præmier – Leif

o Baner reserveres - Lisbeth

Andet

* Sommerturnering 2017 d. 4. – 6. august 2017

Næste møde

Tirsdag 16. maj 2017 i Haslev. 

Referat af møde d. 10. maj 2016  i Vordingborg

Referent - Pia

Evaluering af vinterturnering 2016

* Intet at bemærke

Betaling af deltagergebyr, når program er udsendt

* Når programmet er lagt er tilmelding og dermed deltagergebyr bindende.

Økonomi – regnskabsbalance

* Regnskab gennemgået

* Der er en beholdning på 24452,26 kr. 

* Årets resultat er – 4679,75 kr betinget af vi indførte  madkuponer

* Vi fortsætter med madkuponer

* Det overvejes om vi på et tidspunkt skal finde på noget andet i stedet for madkuponer.

Sommerturnering: Afholdes d. 5.-7. august 2016.   Indbydelse sendes ud primo juni

Deadline d. 4. juli for deltagere. Deltagerliste sendes til Pia se-nest d. 6. juli. Program sendes ud medio juli

Bolde – Leif bestiller bolde

Præmier – Leif køber præmier

Campingplads – Lisbeth reserverer

Banereservering - Lisbeth

Adresseliste revideres.

Nyt møde d. 29.9.2016 kl. 17 i Faxe

Referat af møde d. 10. september 2015  

i Næstved

Deltager

Lisbeth Morell NÆ, Jørgen Rasmussen FL, Bente Pedersen HY, Alice Hansen HA, Ole Olsen NÆ, Leif Nielsen FA, Menna Poulsen FA og Pia Nyborg Hansen

Referent

Pia  

Evaluering af sommerturnering 2015

Følgende blev drøftet og besluttet:

Forslag fra Jeanette VO, at kampene skulle afvikles med super tiebreak, da der var givet udtryk, at det var hårdt at spille så mange lange kampe i to rækker. Der var både for og imod for dette og drøftelsen affødte andre forslag, som kommer i spil. Det drejer sig om:

Holder fast i 3 sæt kampe om sommeren.

Vil forsøge med 3 hold i hver pulje. Dog skal det være muligt at der kan være 4 i en pulje, hvis planlægningen kræver det.

Der sættes 1½ time af til hver runde.

I planlægningen tilpasses antallet af baner til antallet af deltagende hold. Det er for at der kan sikres pauser mellem de enkeltes holds pauser (skal tilføjes i programmet).

Det er vigtigt at vi starter kl. 17 fredag og kl. 9 lørdag og søndag.

Økonomi – regnskabsbalance

Kassebeholdningen siger 29.835 kr.

Vinterturnering

Afholdes d. 5. – 7.2.2016

Fordeling af opgaver

Indbydelse udsendes: omkring 1. december 2015

Deadline for tilmelding: omkring jule tid

Program udsendes: min. 14 dage før stævne

Indkøb af præmier: Leif

Bolde: Der skal ikke købes nye bolde.  

Næste møde

10. maj 2015 kl. i Vordingborg.  

Eventuelt

Drøftelse af mødeafholdelse fremover

Indkaldelse til møde, referat og forplejning varetages af den klub, som afholder mødet.

Vedligeholdelse af hjemmeside

Jørgen bemærker, at det er længe siden at hjemmesiden er opdateret, dog har Pia lagt indbydelser, programmer og vindere ind i forbindelse med hvert stævne.

Det aftales, at Leif lægger referater, billeder m.m. ind på hjemmesiden.  

Sommerturnering Sjælland Syd 2016 afvikles over weekenden 12. – 14. august 2016.  

Adgang til omklædning m.m. på ”overnatningspladsen”

I sommers kunne de som overnattede på plænen ikke komme ind i omklædningsrummene. Vi skal fremover huske at hente en nøgle til rummene.

Tid og sted:

Onsdag den 24. september 2014 i Fladså Tennis.

Deltagere:

Næstved: Lisbeth. Hyllinge: Bente og Pia. Fakse: Lejf og Flemming. Haslev: Alice. Fladså: Nadja, Mie og Jørgen.

Afbud: Vordingborg: Jeanette. Næstved: Ole Olsen. DGI: Marianne Nielsen. Fakse: Menna.

Dagsorden:

1. Referent

Jørgen Rasmussen blev valgt.

2. Evaluering af sommerturnering 2014

Muligheden for at sætte kampe i gang, hvis der er ledige baner blev drøftet. Man skal være obs. på, om det kan lade sig gøre. Det kan det måske i nogle tilfælde, uden at komme for meget i konflikt med det fastlagte program. Som udgangspunkt skal der være 6 bolde pr. bane. Mindre deltagere i en række blev drøftet. Max 3 pr. række blev nævnt. Spørgsmålet tages op igen på mødet i foråret. Generel tilfredshed med afviklingen af Sjælland Syd. Tak til køkkenet for god mad og betjening. Også en stor tak til udvalget, der udarbejder program og sørger for afviklingen.

3. Økonomi – regnskabsbalance

Der er en kassebeholdning på 33.085,51 kr.

Det blev besluttet at fastholde et tilmeldingsgebyr på 100 kr. pr. række, både vinter og sommer.

Det blev besluttet, at der udleveres en mad/drikke/kupon pr. spiller til en max. værdi på 50 kr. Den udleverede kupon kan kun bruges samlet.

4. Vinter turnering 2015                    

Afholdes den 30.1 – 1.2, 2015 i Næstved.

Opgavefordeling

Indbydelser Menna og Pia, ud medio november 2014

Tilbagemelding den 12. december 2014

Program ud medio januar 2015

Præmier vin. Leif køber ind

Der ønskes mere varme i hallen. Lisbeth undersøger

Ole indkøber 20 fleece tæpper. Er set til en pris på ca. 20 kr. pr stk. (Bilka eller Jydsk)

5. Gennemgang af mailadresser

Jørgen rundsender og man melder tilbage til Jørgen, som udsender en revideret liste.

6. Næste møde

Tirsdag den 12. maj 2015 i Hyllinge. Hyggetennis kl. 17.00. Spisning og møde kl. 18.00.

Der blev nævnt, om vi fremover skal invitere Sorø med til vore møder.

Referat udarbejdet og rundsendt af Jørgen Rasmussen via mail den 30. september 2014.

Mødet 12.maj i Faxe

Til stede: Lisbeth og Ole Olsen, Næstved. Mie & Jørgen, Fladså. Pia og Bente, Hyllinge. Alice, Haslev, Marianne, Fyn. Sanne og Leif, Faxe.

Afbud fra Jeanette, Vordingborg

Evaluering af vinterturneringen 2014

Almindelig tilfredshed med koncept og afvikling. Deltagerantallet stigende. Diskussion om vi på et tidspunkt må sætte begrænsning. Enighed om at der var for koldt i hallen. Besluttede at der indkøbes et antal plaider (ca 20). Ole O tovholder. Lisbeth undersøger muligheden for at hæve temperaturen under stævnet.

Status på rating af spillere via DGI program

Ikke nået meget længere. Marianne villig til at plotte de deltagende spillere ind i ”systemet”.

Økonomi

Ole O oplyste, at den likvide beholdning udgør kr 30.963

Sommerturnering 2014

Afholdes 1-3.august

Pia udsender indbydelse primo juni med sidste frist for tilmelding 1.juli

Pris pr deltager: 100 kr pr række

Lodtrækning om 6 x gavekort a´ 250 kr. Pia producerer. Vindere skal være til stede ved lodtrækningen.

Opgaver: Lisbeth reserverer baner, teltplads og omklædningsrum, samt står for  ”køkkentjansen”

Leif sørger for bolde (12 dus).  og præmier = rødvin.

Turneringsledelse: Pia og Menna

Fremover afholdes sommerturneringen den 2.weekend i august.

Vinterturneringen 2015 fastsat til weekenden 30/1 – 1/2 2015

Eventuelt:

Mailinglisten/klublisten trænger til revision. Pia tilbyder at reviderer.

Næste møde :

Onsdag, d. 24.sept i Fladså. Hyggetennis kl 17,00. Spisning og møde kl 18.00

Referent: Leif

Referat fra møde i Sjælland Syd 30.9.2013

Deltagere: Nadja Bøgeskov, Alice Roholte Hansen, Menna O. Poulsen, Leif Nielsen, Mie Svarre, Jørgen Rasmussen, Lisbeth Morell, Jeanette Friberg og Pia Nyborg Hansen.

Referent
Pia

Evaluering af sommerturnering 2013
Det sluttede sent fredag muligvis pga lange kampe. Vi afprøvede med 3 runder fredag. Evt sætte flere baner i gang f.eks. alle 7 baner i de to første omgang og et mindre antal i tredje runde.
Forslag til at vi opfordrer deltagerne til at spise på banerne.

Ellers kun ros.
Ros til Lisbeth for bespisningen.
Det virker som om vi har fundet en form som fungerer - ligeværdige kampe m.m..
Præmier OK - det bliver rødvin fremover.

Kan vi få flere til at deltage i stævnerne - oplevelsen er, at indbydelsen bliver hos formanden.

Forslag om at bede om mailadresser eller lægge flyers i klubberne med kontaktoplysninger ved turneringer. Flyers kan uddeles ved nattennis.
Flyers laves af Pia – Lisbeth kopier til kommende nattennis.
Indbydelse og progam lægges på hjemmeside under hver sin fane. Fjernes efter hvert stævne.

Status på rating af spillere via program fra DGI
Afventer

Revidering af regler vedr. vinder af pulje
Ændres til

·         Ved pointlighed i puljen

o   Bedste difference mellem vundne og tabte sæt

o   Bedste difference mellem vundne og tabte partier i samtlige kampe (her udgår 3 sæt spillet som tie-break)

o   Indbyrdes kamp


Tilføjelse ved indendørs stævnet, at deltagerne skal bruge rene sko, ikke afsmittende såler og kun med fint mønster.

Økonomi - regnskabsbalance
Taget til efterretning

Vinterturnering 2014
Afholdes fra 24 - 26. 1. 2014
Indbydelse sendes ud medio november 2013
Tilbagemeldinger 15.12.2013
Program sendes primo januar 2014

Opgavefordeling
Bolde og præmier - Leif
Forplejening og flyers + reservation af baner - Lisbeth
Indbydelse m.m. Menna + Pia

Næste møde
12.5.2014 i Fakse med spil.

Møde d. 13. maj 2013

i Næstved Tennisklubs lokaler på Nygårdsvej

  1. Evaluering af vinterturnering 2013

Leif: Mener vi er ved at finde vores ben omkring konceptet

Fint at spille tre runder om fredagen, det letter lørdags programmet. Hvis antal er nær det samme kan vi gøre lørdagen lidt kortere. Godt med super tiebrake i 3. sæt.

Det generelle billede var alligevel OK, selv om der altid vil være nogle tvivls indplaceringer.

Jørgen: Mener stadig indplacering kan være bedre, at spiller tallene kan blive mere realistiske.

Pia: Mener at der er for stor forskel med den måde vi i klubberne vurderer på.

Tænker at der bestræbes på at lave puljer med 4 hold for nybegynderne for at de kan få så mange kampe som muligt.

Lisbeth: Spørger til om vi i vores system kan beskrive niveauer bedre, så det er lettere at indplacere?

Menna: Der er altid vurderinger når man ser på feltet og første puljeinddeling, og derefter skal der justeres.

Glæder sig til at høre Marianne efter landsstævnet om det nye program er godt.

Jørgen: Der er så mange penge på bogen at vi godt kan have 6 bolde pr. bane. Leif kan skaffe, så måske vi rent faktisk kan have 8. J

Tak til hele turneringsledelsen, det er godt lavet og et fint arrangement.

Nadja: Synes faktisk at beskrivelserne er fine, men overskrifterne kan afskrække.

OBS! !!   Vi ændrer ”topspiller” til ”meget rutineret”.

Menna og Pia ringer evt. rundt., men de mener ikke selv at de opfanger evt. fejlplaceringer.

Vi skal fra klubberne opliste holdene i rangorden, så kommer vi måske tættere på facit.   

  1. Økonomi: v/ Ole   26.632,70 kr. er saldo

Overskud på indendørs: 1321 kr.

Lisbeth mangler faktisk at sende regning for overnatning på plænen fra sommerturneringen. Det gør hun lige.

Gavebeviser var en god ide. 3 beviser i sommer a 250 kr. til både herrer og damer. Det trækkes blandt de tilstedeværende på tidspunktet. Det meldes ikke ud, vi ser på programmet hvornår det passer bedst. Vi har ikke indtryk at det gav flere deltagere.

Det skal ikke gå op i præmier. Vi debatterer om det hellere skal være gavekort frem for vin. Vi ender dog med en flaske hvid og rød til vinderne.

Kan vi lave et arrangement med spisning?

Det mener folk ikke der er tilslutning til. Campingpladsen er åben for de som har lyst.

Sommerturnering 2013

  1. Afholdes 2 – 4. august 2013

Tilmelding:  Giver en måneds frist for tilmelding.

Udsendes 25.05. sidste frist  til kontaktpersonerne 25.06

Udsendelse ca. 3 uger før.

Vi tænker fremadrettet at flytte til 2. weekend i august – eller????

Faktisk rigtig svært at vurdere hvad der er bedst.

opgavefordeling

Pia udsender indbydelse og laver endeligt program.

Jørgen bestiller lejrplads og baderum.

Lisbeth reserverer baner.

Leif bestiller bolde. 112 bolde eller som det går op. ( vi har faktisk nogle fra vinter endnu i boldrummet)

Leif køber rødvin og hvidvin.

Lisbeth, Bente  og ???har cafe.

Menna alt til tavler og turnerings sedler samt PC.

Referent: Lisbeth

Referat Sjælland Syd møde 2.05.12 i Næstved

Efter spil og spisning, møde.

Deltagere:       
Menna, Marianne, Leif fra Faxe, Bente og Pia fra Hyllinge, Alice fra Haslev, Mie og Nadja fra Fladså, Jeanette fra Vordingborg

Referent:         Lisbeth fra Næstved

Forløb
1)       Evaluering af vintersæson 2012.

Dommerbordet får ros for at have styr på det og lede stille og roligt. Godt at der er forskellige til at tage vare på turneringsafviklingen. Turneringen som sådan var fint sat sammen.

Tilmelding:       Man er nødt til at lade tilmeldingerne køre ind over kontaktpersonerne i klubberne, derfor kan man godt tilmelde sig på mail. Det er for omfattende at turneringsledelse får alle henvendelser. Det er ligeledes for svært at indplacere folk ift. hinanden

                             Vi er enige om at indbydelserne sagtens kan komme meget før ud, Menna og Pia kan suverænt bestemme deadline.

                         Det er ikke sikkert at der behøves at sendes program ud 14 dage før.

                        Vi skal sørge for at deadline ikke ligger i en ferie.

Premier:         Der skal være præmier til både første og anden plads.

Weekend udmelding:              
Vi kan desværre ikke skrive weekends på før vi kender vinterterminen for indendørs holdturnering. Vi kan sende ud så snart vi kender den.

Spiller tal:      
stadig er det for forkerte og for ens tal. Spørgsmål om hvilken person, som skal indmelde. Der er stadig for stor usikkerhed. Vi bør kunne gemme år fra år.Der bør snart komme rating system, så vi kan køre via computer og kan gemme. De folk der er i systemet kan turnerings ledelsen selvfølgelig selv kunne justere. Det handler jo om at vide hvor niveauet skal ligge. 
Vi bør skrive en liste med navne og spiller tal fra sidste turnering.

                        Pia har lavet et skema efterhånden som folk har tilmeldt sig, mener ikke vi kan overføre vinter til sommer. En markant dygtigere spiller sammen med en svagere tæller 2/3.

Turneringsprogrammet:
Som udgangspunkt kan der godt spilles en runde mere fredag, så lørdagen kan blive lidt kortere afhængig af tilmeldingen. 
   Vi er stadigvæk nødt til at spille rækkerne helt færdige for ikke at låse for hinanden.

Økonomi:         Vi formoder at det balancerer fint.

                          Vi taler om hvad vores penge skal bruges til. Skal det være billigere? Skal vi fejre noget på et tidspunkt?

                        Vi skal kun betale for indendørs baner. Udendørs er gratis.  

2)       Udendørs:                    
1. weekend i august 3. – 5.

Opgaver

a)        Turnering, program, indbydelse ud i pinsen – retur 5.07 - Pia

b)       Søge kommunen omkring campingplads – Mie

c)        Wilson bolde skal indkøbes. 36 rør i en kasse- Leif

d)       Præmier. 1. præmierne en rød og en hvid. 2.pr: En flaske en rød.

e)       Køkkenhold – Bente og Lisbeth

f)        Magnettavle og spillesedler – Menna

g)      Pris 100 kr. Økonomi – Ole

Punkt 3             
Kontaktperson liste vi forsøger os med alle klubber igen.

Punkt 4             
Evalueringsmøde   onsdag 3.10 kl. 1800 i Fladså. De sørger for mad.

Møde tirsdag, d. 4.okt 2011 i Faxe

Tilstede: Alice Roholt, Haslev,  Mie Svarre og Jørgen Rasmussen, Fladså,  Lisbeth Morell, Næstved,  Pia Nyborg, Hyllinge,  Menna Poulsen og Leif Nielsen, Faxe

Ordstyrer og referent: Leif, Faxe

Evaluering af sommerturneringen 2011

Generel tilfredshed med koncept og afvikling af kampe. Enkelte har følt at spille for mange kampe i træk. En løsning kan være at spille 3 runder om fredagen. Evt også spille på færre baner (dog afhængigt af deltagerantal og tid). Ubetydelige kampe i 3-pulje kampe er løst. Kan ikke helt undgås i 4-pulje kampe. (Finn Olsen har løsning). Spillertal ramt rimeligt godt. Kun få ”forkerte”. Fremover tilrettes af turneringsudvalget. Hvis spiller får forfald under turneringen, må forsøges at finde ny makker (med nogenlunde samme spillertal).

Økonomi

Årets overskud kr 8.020,81

Regnskabet pr 30/9 2011 balancerer med kr 19.740,38 = formue.

Godkendt

Vinterturnering 2012

Fastsat til weekenden 16-17-18.marts 2012

Pris kr 100 pr række pr deltager

Samme koncept som sidste år

Præmier: 2 fl rødvin til hver af vinderne og 1 fl til hver af nr 2.  Leif indkøber

Pia udsender indbydelse primo febr 2012 samt udsender program ult febr

Menna og Pia tilrettelægger turneringen.

Hjemmeside

Enighed om at det ville være en god ide med egen hjemmeside, hvor billeder, oplysninger mv kan ses. Leif opretter. Vi vil benytte ”firmaet” 123hjemmeside.dk som lige er til at gå til.

Domænenavn: sjaellandsydtennis.dk

Sjælland Syd udvalg

Det er vist ikke så nemt at nedsætte et egentligt udvalg.

I stedet vil beslutninger indtil videre blive taget på evalueringsmøderne – hhv efter hver vinter og sommerstævne.

Næste møde

Onsdag, d. 25.april kl 18.00 i Næstved (klubhuset)– indkaldes af Pia.

Tanken er, at vi starter med lidt tennis (om vejret tillader) inden spisning og møde.

Mød gerne mindst 2 fra hver klub.

Nyeste kommentarer

28.10 | 13:41

Det ser ud til på resultater at kampe er blevet spillet. Vi har i Sjælland sy...

15.01 | 06:43

Hvis I skal deltage i Sjælland Syd, så skal jeg have en tilbagemelding fr...

12.01 | 18:44

Hej Brian I kan godt nå at være med. Vi har brug for begge jeres navn...

12.01 | 18:30

Hej Brian I kan godt nå at være med. Vi har brug for begge jeres navn...